Helsingin Sanomien ja Iltasanomien vaalikone

Nähtävästi moni kaunnallisvaaliehdokas julkaisee vaalikonevastauksensa kotisivuillaan, mikä varmaan mielipiteiden läpinäkyvyyden kannalta onkin ihan paikallaan. Ainakin vaalikonetta vastatessaan huomaa, ettei välttämättä ole joihinkin asioihin aikaisemmin muodostanut mitään erityistä kantaa, ja siksi niihin vastaaminen on vaikeata. Joistakin asioista saatankin olla jo YLE:n vaalikoneessa, jota parhaillaan yritän täyttää, eri mieltä. Sääliksi käy ”oikeita” poliitikkoja, jotka joutuvat valinnan jälkeen näistä tilille. Mutta pitemmittä puheitta, tässä ne ovat. Alku alkaa hiukan kankeasti, ilman perusteluita, mutta sitten niitäkin alkaa löytyä.

 

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

Vastausprosenttisi 100

 

1. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

En osaa sanoa

2. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

Jokseenkin samaa mieltä

3. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

Täysin samaa mieltä

Kaupunkiympäristössä ei ole syytä tukea autoilua. Autopaikkojen kustannuksien tulisi kohdistua niille, jotka niitä tarvitsevat, ei autottomille.

4. Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

Täysin samaa mieltä

Kuntalaisten omaehtoista liikkumista ja mm talvipyöräilyä tulee tukea. Lumesta ja jäästä on suurempi haitta jalankulkijoille, pyöräilijöille ja erilaisilla apuvälineillä liikkuville kuin autoille.

5. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

Täysin eri mieltä

Joukkoliikenteestä on huolehdittava myös haja-asutusalueella. Oma auto ei saa olla ainoa ratkaisu liikkumiseen.

6. Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

Jokseenkin eri mieltä

On järkevää vähentää ihmisten tarvetta hankkia omakseen tavaroita, joita tarvitaan harvoin tai kertaluontoisesti. Toisaalta kirjastolla on ennenkaikkea sivistystehtävä.

7. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

Jokseenkin samaa mieltä

Haja-asutusalueiden pysyminen elävänä edellyttää palvelujen säilyttämistä, joista koulu on yksi keskeisimmistä.

8. Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

Jokseenkin eri mieltä

Lähikoulun tulisi olla ensisijainen vaihtoehto ja koulujen eriytymistä hyviin ja huonoihin tulee välttää. Toisaalta koulujen suuntautumista vahvuuksiinsa (mm eri aineet, kielet, kulttuuri) tulisi tukea samoin kuin mm steinerkouluja, jolloin syntyy aitoja valintamahdollisuuksia.

9. Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

Jokseenkin eri mieltä

Myös maahanmuuttajalasten tulisi ensisijaisesti voida käydä lähikouluaan.

11. Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

Jokseenkin eri mieltä

Jos toinen vanhemmista on kotona ja pystyy hoitamaan lastaan, ei päivähoitopaikkaa tarvita.

12. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

Jokseenkin eri mieltä

Kotihoidontuki voi johtaa nuorten äitien syrjäytymiseen työelämästä.

13. Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

Jokseenkin samaa mieltä

Ei ole mitään syytä, miksi julkinen palveluiden tuottaja ei voisi toimia nykyistä kustannustehokkaammin ja paremmin. Yhtenä keinona voisi olla tulospalkkaus koko henkilökunnalle.

14. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

Jokseenkin eri mieltä

Pieni asiakasmaksu karsii turhia käyntejä.

15. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

Jokseenkin samaa mieltä

Asumisen edellytysten pitäisi perustua ensisijaisesti vaikka pieneenkin elinkeinotoimintaan. Tähän on haja-asutusalueellakin runsaasti mahdollisuuksia maa- ja metsätalouden lisäksi esim. luonnontuote-, matkailu- ja hoiva-aloilla. Myös etätyö luo runsaasti mahdollisuuksia tehdä työtä paikasta riippumatta.

16. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin samaa mieltä

17. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin samaa mieltä

Edellytyksiä, että positiivisen päätöksen saaneet voivat myös jäädä rikastuttamaan kunnan talous- ja kulttuurielämää on luotava.

18. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Jokseenkin eri mieltä

Auktoriteetti on ansaittava ja oppilaat motivoitava muilla keinoin. Kuri perinteisessä merkityksessä tuskin toimii nykylapsilla. Toisaalta vanhemmat olisi pantava ”kuriin”. Vanhempien on ensisiijaisesti tuettava opettajaa ja koulua ja motivoitava lastansa oppimiseen ja vastuulliseen toimintaan kouluyhteisössä.

19. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Jokseenkin eri mieltä

Kaikilla tulisi olla koti. Minkään uskonnon ei tulisi määrittää arvopohjaamme. Siihen käy hyvin länsimainen moniarvoinen liberaali humanismi. Isänmaastaan on hyvä olla ylpeä, isänmaallisuus on ok jos se ei ole poissulkevaa kansallismielisyyttä. Muidenkin isämaita tulee arvostaa.

20. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Jokseenkin eri mieltä

Ei ole mitään syytä, miksi julkinen palveluiden tuottaja ei voisi toimia nykyistä kustannustehokkaammin ja paremmin. Yhtenä keinona voisi olla tulospalkkaus koko henkilökunnalle sensijaan että yksityistämisen kautta siirretään voitot harvalukuiselle omistajakunnalle.

21. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Jokseenkin samaa mieltä

Suomella on varaa pitää kaikista huolta.

22. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Jokseenkin eri mieltä

Pohjoismaat ovat olleet esimerkki siitä, että yhteiskunnat, joissa tuloerot ovat maailman matalimpia voivat nousta maailman vauraimmiksi. Tuloerojen kasvattamiseen ei ole mitään objektiivista syytä. Päinvastoin, kasvava eriarvoistuminen alentaa myös varakkaimpien elämänlaatua.

23. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Jokseenkin eri mieltä

Palveluiden tuottamista voidaan tehostaa ja parantaa ja ihmisten omaehtoisuutta tukea. Suomen bruttokansantuote ei lamavuosinakaan oleellisesti pienentynyt vaikka huoltosuhde onkin heikentynyt. Palveluiden ylläpitäminen on ennenkaikkea tulonjakokysymys ja arvovalinta.

24. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä

Vain kestävän kehityksen kriteerit täyttävä talouskasvu luo todellista hyvinvointia. Muu on velan ottamista tulevaisuudelta – velan, jota ei olla enää maksamassa takaisin tuleville sukupolville.

25. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin samaa mieltä

Maailma on jo peruuttamattomasti ajautumassa jyrkänteen yli ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin, maankäytön sekä typen ja fosforin kiertojen osalta (Johan Rockström). Nyt kaikkien hankkeiden on oltava kestävän kehityksen kriteereiden mukaisia.

26. Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

Täysin eri mieltä

Suuret kauppakeskukset johtavat mm autoistumiseen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja kaupan vallan kasvuun. Niiden tehokkuus on näennäistä, sillä ne ulkoistavat mm logistiikkakustannukset kuluttajille (ja lisääntyvän autoilun kautta luonnolle). Hypermarket-kokoisia kauppoja ei pitäisi enää perustaa.

27. Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

Jokseenkin eri mieltä

Kestävästi toimivien yritysten toimintaedellytyksiä tulee tukea.

28. Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

Jokseenkin samaa mieltä

Suomi tulisi pitää asuttuna ja syrjäkylillä asuminen mahdollisena niille, jotka sitä haluavat. Asumisen edellytysten pitäisi perustua ensisijaisesti vaikka pieneenkin elinkeinotoimintaan. Tähän on haja-asutusalueellakin runsaasti mahdollisuuksia maa- ja metsätalouden lisäksi esim. luonnontuote-, matkailu- ja hoiva-aloilla. Myös etätyö luo runsaasti mahdollisuuksia tehdä työtä paikasta riippumatta.

29. Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

Täysin samaa mieltä

Kansanterveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeämpää tukea ja edistää kaikkien ihmisten liikkumista hyötyliikuntana tai kuntoliikuntana kuin harvojen harrastamaa kilpaurheilua.

30. Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

Täysin eri mieltä

Uusiutuvan energian tuottamista tulisi tukea ja siirtyä mahdollisimman nopeasti pois fossiilisista polttoaineista, turpeesta ja ydinvoimasta. Tämä edellyttää myös voimakasta tuulivoiman lisärakentamista. Tuulivoimaa voisi rakentaa jo pilattuun maisemaan, kuten teollisuusalueille ja moottoriteiden varsille.

31. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

Täysin eri mieltä

Myös maahanmuuttajalasten tulisi ensisijaisesti voida käydä lähikouluaan.

32. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

Jokseenkin samaa mieltä

Ensisijaisesti palveluiden tuotantoa tulee tehostaa palvelutasoa laskematta.

33. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

Täysin samaa mieltä

Suomessa syödään tarpeettoman paljon lihaa. Ruoantuotannon ympäristökuormitusta voidaan vähentää siirtymällä kasvispainoitteisempaan ruokavalioon – mieluiten luomuun.

34. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

Täysin samaa mieltä

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

35. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

Jokseenkin eri mieltä

Ei ole mitään syytä, miksi julkinen palveluiden tuottaja ei voisi toimia nykyistä kustannustehokkaammin ja paremmin. Yhtenä keinona voisi olla tulospalkkaus koko henkilökunnalle sensijaan että yksityistämisen kautta siirretään voitot harvalukuiselle omistajakunnalle.

36. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

Täysin eri mieltä

Julkiset palvelut on tarkoitettu kaikille tulotasosta riippumatta. Yhteiskuntaluokkien eriytymistä ei pidä tukea.

37. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

Täysin samaa mieltä

Turvapaikanhakijoiden onnistunut kotouttaminen on sekä heidän että kantasuomalaisten etu. Siksi siihen on kaikkien syytä osallistua. Aktiivisesti turvapaikanhakijoita kotouttava kunta hyötyy lisääntyvästä taloudellisesta toimeliaisuudesta, kun uudet asukkaat työllistyvät nopeasti.

38. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

En osaa sanoa

Lohja lienee nyt sopivan kokoinen.

39. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

Täysin eri mieltä

Kuntalaisten tiedollisten ja kulttuuristen valmiuksien parantaminen luo edellytyksiä kestävämmän elämäntavan valinnoille.

40. Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

Täysin eri mieltä

Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua ja sivistymistä luonnonvaroja juurikaan tuhlaamatta. Kuntalaisten tiedollisten ja kulttuuristen valmiuksien parantaminen luo edellytyksiä kestävämmän elämäntavan valinnoille.

41. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

Jokseenkin eri mieltä

Suomessa tulee säilyttää selkeästi progressiivinen verotus. Palveluiden hinnoittelun nykyistä voimakkaampi progressiivisuus ei siksi ole tarpeellista. Myös päivähoitopalvelu tulisi olla tarjolla kaikille tulotasosta riippumatta.

42. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

Täysin samaa mieltä

Maksuttomuus parantaisi julkisen liikenteen käyttöastetta ja vähentäisi autoilua. Kuntalaisten riippuvuutta omasta autosta tulisi vähentää.

43. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

Täysin eri mieltä

Pääomatuloista saatavat verot jakautuisivat erittäin epätasaisesti kuntien kesken.

44. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Asumisen edellytysten pitäisi perustua ensisijaisesti vaikka pieneenkin elinkeinotoimintaan. Tähän on haja-asutusalueellakin runsaasti mahdollisuuksia maa- ja metsätalouden lisäksi esim. luonnontuote-, matkailu- ja hoiva-aloilla. Myös etätyö luo runsaasti mahdollisuuksia tehdä työtä paikasta riippumatta.

45. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

Täysin samaa mieltä

Oppilaiden tulisi olla läsnä tunnilla ilman ulkopuolisia häiriöitä. Jos pääsy verkkoon on oppitunnin aikana tarpeellista, se tulisi hoitaa muulla tavoin.

46. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

Jokseenkin eri mieltä

Oppilaiden eriyttäminen tasoryhmiin ei ole oppilaiden kehityksen kannalta hyvä varsinkaan alaluokilla. Toisaalta lahjakkaalle oppilaalle on luotava edellytykset edetä lahjakkuuttaan vastaavasti samalla kuin vähemmän lahjakkaiden etenemistä tuetaan.

47. Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

Jokseenkin samaa mieltä

Suomessa lienee paljon piilokorruptiota, joka ei perustu suoranaiseen lahjontaan.

48. Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

Jokseenkin samaa mieltä

Työtehtävien eriytyminen sukupuolen mukaan on kuntasektorissa voimakasta ja sitä pitäisi vähentää.

49. Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

Täysin eri mieltä

On puututtava kerjäämisen taustalla olevaan syrjäytymiseen.

50. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

Täysin samaa mieltä

Monikulttuurisuus on sekä hyvä että välttämätön osa elävää ja kehittyvää Lohjan talous- ja kulttuurielämää.

51. Eutanasia pitäisi sallia.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarkoin harkittuna ja säädeltynä.

52. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

En osaa sanoa

Ihmisten tulisi ottaa enemmän vastuuta elintavoistaan. Toisaalta syy-seuraussuhteiden osoittaminen yksilötasolla olisi hankalaa. Oma terveys lienee joka tapauksessa riittävän tärkeätä useimmille meistä. Paremminkin tarvitaan enemmän tietoa ja tiedottamista elintapojen ja terveyden välisistä yhteyksistä. Kunnan tulisi tukea hyviä elintapoja ja ravitsemusta.

53. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin samaa mieltä

54. Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

Jokseenkin eri mieltä

Suomessa asuvia ihmisiä tulee auttaa yhtäläisesti. Suomalaisten etujen mukaista olisi auttaa ihmisiä myös pakolaisten lähtöalueilla kehitys- ja kriisiavun muodossa.

55. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

Täysin samaa mieltä

Tuloerojen voimakkaalle kasvulle ei ole mitään objektiivista perustetta ja se on ehdottomasti haitallista yhteiskunnalle ja sen jäsenille suurituloisimmat mukaanlukien. Yhteiskunnan tulisi pyrkiä kaikkien jäsentensä elämänlaadun parantamiseen. Tuloeroja on leikattava progressiivisella verotuksella ja kaikille tarjottavilla julkisilla palveluilla sekä perustulolla.

 

Vastaa